آریکولو مدیسین چیست ؟

این روشآریکولومدیسین هنوز برگردان فارسی درستی ندارد و رشته‌ای تازه و فناورانه به شمار می آید که بیشتر از آلمان و فرانسه ریشه گرفته است و روش تشخیص پیشرفته در بیماری‌های سخت‌ درمان به شمار می رود.

این روش با بررسی آثار انرژی در نقاط طب سوزنی گوش و پیدا کردن و بخش‌بندی نقاط این رشته در هر دو گوش، تابلوی درستی از درمان را برای پزشک درمانگر می‌کشد و سوزن‌های طلا، استیل، تیتانیوم و شاید کریستال های آلی در این رشته، برجستگی فراوانی دارند.

 

آریکولومدیسین


برای خواندن مطالب درمورد بعد از طب سوزنی چه باید کرد :

بیشتر کانون درمانی در این رشته، بر مهارت نبض‌گیری درمانگر است که باید با بهره گیری از شکل موج نبض رادیال، جای درست و گاهی پنهان نقطه طب سوزنی گوش را پیدا کند. (۱۲۹)

از این روش، به ویژه در درمان‌های طب سوزنی بیماری های سنگین تر بهره گیری شده است. و خوشبختانه سوزن های ویژه آن و متخصصان آن هم در ایران هستند که از جمله آن ها می توان به موسسه جامع طب سوزنی ایران اشاره کرد.