روش پیشرفته اسکن تشخیصی گوش

اسکن پیشرفته طب سوزنی گوش، یکی از هدایای کم مانند پزشکی کنونی به طب سوزنی، اسکن تشخیصی گوش است که البته برخلافِ اروپا، نزد پزشکان و بیماران در ایران، گسترش فراوانی ندارد و تنها پزشکان خبره و برخی استادان از آن بهره می برند.

ولی گسترش و بهره گیری از این روش، داشته های کم مانندی را پیش روی پزشک که می‌تواند ارزش تشخیص و درمان را تا ترازهای بالاتری افزایش دهد.

اسکن تشخیصی و درمانی گوش را باید جست‌وجو در میان ۲۶۱ نقطه طب سوزنی گوش دانست که در هر دو سوی چپ و راست و برای پیدا کردن گلوگاه های کور بیماری و نیز یافتن نقطه برانگیخته در جای درست، انجام می‌شود.

البته می توان تشخیص را بر این پایه بسیار ساده، انجام داد و برای درمان، از روش های گوناگون پزشکی کنونی بهره مند شد. هرچند این روش افزون بر پررنجه بودن و زمان‌بر بودن، نیاز به دانش و چیره دستی بالینی بالایی در پزشک نیز دارد.

 

اسکن پیشرفته طب سوزنی گوش1


برای خواندن مطالب درمورد بعد از طب سوزنی چه باید کرد :

ولی سودبخشی کم مانند آن بارها دیده و در پژوهش های پیاپی پذیرفته شده است و می‌تواند چرخش گاهی در درمان های پزشکی باشد.

این روش تشخیصی به روز که بیشتر بر پایه فناوری طب سوزنی پیشرفته آلمان است، از بخش‌های تازه و پیشرو طب سوزنی به شمار می آید و خوشبختانه در کشور ما نیز در برخی از درمانگاه های طب سوزنی انجام می‌شود.

اسکن گوش با دبهره مندی از نگاه، نقطه‌یاب دستی (پروب)، نقطه‌یاب الکتریکی یا دستگاه‌های پیشرفته‌تر طب سوزنی (بر پایه بسامد)، انجام پذیر است که به هر روی، برآمدها ارزشمند است و نگارندگان و دیگر متخصصان طب سوزنی بارها آن را آزموده و بهره ها برده اند.

این بخش، به ویژه در بحران ها، زلزله ها، بیماری های سخت درمان و حتی بیماری های عادی که می خواهیم پاسخ درمانی دقیق تری داشته باشیم، ارزشمند است.

هرچند طب سوزنی گوش، گاهی در بیمارستان های با ساز و برگ فراوان نیز نیز دارای برتری است که بیشتر از روی سادگی و تندی تشخیص و نیز هزینه پایین آن است.