الگوهای گوناگون پاسخ دهی به طب سوزنی به چه صورت می تواند باشد؟

پرفسور هلموت نیسل، کتاب طب سوزنی، دیدگاه جامع نگر، برگردان وحید قاسمی، حمید جبلی فرد

الگوهای گوناگون پاسخ دهی به طب سوزنی ، پاسخ بافتی به تحریک از طریق طب سوزنی ممکن است متفاوت باشد:

۱. درمان یا بهبود: در سیستم زمینه ای کارآمد و سالم، بیماری ها در سطح کارکردی و برگشت پذیر درمان می شوند. اما از نظر آسیب شناسی ظاهری، فقط بهبود وضعیت خواهیم داشت، زیرا آسیب شناسی ظاهری، تنها تا حدی بخش کارکردی و در نتیجه برگشت پذیر را در بر می گیرد.

۲. بهبود موقت: موارد عود بیماری پس از طی درمان موفقیت آمیز طب سوزنی در صورتی امکان وقوع می-یابند که وضعیت متزلزل و بی ثبات موجود در سیستم زمینه ای مورد توجه قرار نگیرد. به عبارت دیگر در اغلب مواردی که فشارها و تنش های موجود مورد شناسایی قرار نگرفته، مرتفع نیز نمی گردد.

۳. عدم واکنش: موانع تنظیم، منجر به عدم موفقیت درمان می گردند. تنها در صورت حذف ریشه موانع شناخته شده، موفقیت در درمان با طب سوزنی قابل دستیابی است. همچنین باید سیستم زمینه ای، به طور کامل ترمیم شود.

۴. وخامت بیماری: این حالت هنگامی رخ می دهد که از آستانه تحریکِ ایجاد واکنش های کلی از طریق طب سوزنی فراتر رویم.

تحریک از طریق سوزن درمانی باید با توانایی واکنش و شیوه واکنش سیستم، تناسب داشته باشد. تحریک به میزان کمتر از آستانه اما بالاترین حد ممکن آن، تاثیری مطلوب دارد.

 

الگوهای گوناگون پاسخ دهی به طب سوزنی


برای خواندن مطالب درمورد بعد از طب سوزنی چه باید کرد :

طب سوزنی نه تنها علائم بیماری را درمان می کند بلکه به عنوان روشی جامع مورد استفاده قرار می گیرد، به این ترتیب با افزایش آستانه تحریک برای واکنش های کلی، ثبات در سیستم زمینه ای ایجاد شده و میزان موفقیت به حد قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.

اثر درمانی طب سوزنی مبتنی بر تاثیر موقت نیست بلکه بر اساس تغییر وضعیت و فعالسازی عملکرد دفاعی و نیز بهینه سازی کل ساز و کارهای تنظیم است.