روش تشخیصی زبان در طب سوزنی چگونه است ؟

روش تشخیص زبان در طب سوزنی، دیدن زبان نیز از روش‌های تشخیصی برجسته در طب سوزنی است. رنگ زبان، پوشش پرزهای زبان، احساس مزه‌های ویژه ای در دهان و غیره از نکته هایی است که در این سامانه تشخیصی هستند.

برای نمونه، رنگ قرمز روی زبان از چیرگی گرما سرچشمه می گیرد و پوشش کلُفت سفید رنگ نشانه نم است و آنچه که برجسته است، هر کدام از این گزینه ها، درمان‌های طب سوزنی ساده‌ای را برای درمان گرفتاری های گوناگون پزشکی به دنبال دارد.

تشخیص زبان با طب سوزنی
تشخیص زبان با طب سوزنی


برای خواندن مطالب درمورد طب سوزنی گوش:

 

این روش نیز در نبود ساز و برگ تشخیصی در تنگناهای جنگی، می‌تواند نقش ویژه داشته باشد. چراکه تنها با دیدن ویژگی های ساده ای در زبان، شاید چند سوزن ساده، آزمون شود یا پیشنهادهایی در زمینه برخورد با خوراکی ها داده شود که بسیاری را از گرفتاری های همگانی مانند دردهای ماهیچه ای (بیشتر برآمده از نم ها)، گرفتاری های گوارشی و دشواری های روانی را بهبود داده یا دست کم، کاهش دهد.

بُن مایه پژوهش بیشتر در مورد روش تشخیص زبان در طب سوزنی

دکتر عباس انصاری، راهنمای بالینی تشخیص از طریق زبان، چاپ نخست، ۱۳۹۴. (۱۳۰)