طب سوزنی با بیورزونانس چگونه است ؟

طب سوزنی با بیورزونانس، دانش رزونانس (هم افزایی)، روشی است که در آن، از توانایی های موج ها بر پایه دانش فیزیک بهره برده می شود. پایه بیورزونانس، برخورد دو لرزش هم بسامد و بزرگ شدن و هم افزایی دوباره آن است، درست مانند دو موج دریا که وقتی در یک راستا به هم برخورد می کنند، بزرگ‌تر می شوند و گونه ای هم افزایی را نشان می دهند.

بهره گیری از موج ها، دانشی است که امروزه، نگاه دانشمندان فراوانی را به خود کشیده است. (۹۶A) موج ها می توانند ویژگی های گوناگونی داشته باشند ولی در این میان، دو بخش، کاربرد بیشتری دارد: بر پایی هم افزایی (رزونانس)، هم می تواند مایه آسیب شود و هم می تواند به تشخیص بودن یا نبودن بسامدی برجسته کمک کند.

دیاگ اتومبیل و دیاگ هواپیما، درست به همین سان کار می کنند و با پیوند دادن دستگاهی کوچک به رایانه موتور و فرستادن موج های گوناگون و سپس تشخیص هم افزایی، به سادگی گرفتاری هایی که در موتور وجود دارد را روشن می کند. (۱۴۲) اگر سرچشمه هر بسامدی از پیش روشن باشد (که هست)، پس به سادگی می توانیم جای بنیادین گرفتاری را پیدا کنیم.

 

طب سوزنی با بیورزونانس
طب سوزنی با بیورزونانس


برای خواندن مطالب درمورد طب سوزنی کوچک کردن سینه :

 

در تنِ انسان نیز روشن شده است، مولکول ها چه از ریزاندام ها باشند و چه از هورمون ها و چه از تراوشات مغزی در چارچوب احساسات و نگرانی ها باشند، دارای لرزش های سرشتی با پایه بیوالکترومگنتیک نگاشتنی هستند، که می توانند در دامنه گردش الکتریکی و کهربایی پذیرفته شوند.

با گذشت زمان دستگاه هایی نموداربندی شد که در آنها، درازای موج همه بدن روشن شده بود، توانمندی های طب سوزنی همین‌جا به بیورزونانس راه یافت.

بسامد‌های روشن شده اندام ها یا ریزاندام ها را به تن راه می دهند و بازدریافت لرزش ها و بود یا نبود هم افزایی را در تن، پیدا می کنند. این توانایی، دگرگونی با شکوهی در تشخیص گرفتاری های بدن بود.

تشخیص عفونت ها و پیدا کردن جای آنها، آلرژن ها، مواد زهرآگین، گرفتاری های پروتزها در بیماران را می توان در چارجوب موج، در تن پیدا کرد.

بیورزونانس، همانا آمیزه ای از درمان های سنتی و به روز و گونه ای ویژه سازی درمان است که هوشمندانه و اختصاصی، ریشه های بیماری را پیدا کرده و مریدین ها و چاکراها را بررسی می کند و کمبود ویتامین ها و مواد کانی را نشان می دهد.

بیورزونانس، روشی کم تهاجمی است که سال ها در جهان به کار گرفته شده است و جهان از آن در تشخیص و درمان انسان ها کمک های بسیاری گرفته است.

مراکز دانشورانه کشورهای آلمان و فرانسه و آمریکا هم، بخشی از بیماران را، با روش های تشخیصی و درمانی بیورزونانس درمان می¬کنند تا جایی‌که گزارش های ناسازمانی، پوشش تشخیصی و درمانی شخصیت های ترازیکُم جهان و کشور ما را هم با بیورزونانس نشان داده اند.

از سوی دیگر، این بخش دانش با نگاه به ساز و برگ فناورانه آن، در برخی کشورها در جایگاه ابزار سودجویی اقتصادی نیز کار کرده است تا جایی‌که گاهی نام «شبه-دانش» یا «ناکارآمد» را هم گرفته است. (۹۶B)

 

طب سوزنی با بیورزونانس
طب سوزنی با بیورزونانس


برای خواندن مطالب درمورد طب سوزنی و زیبایی:

همچنین گاهی، به سان وارونه، لابی های اقتصادی، بازرگانی و سیاسی جهان، بازدارنده گسترش و آگاهی بخشی آن بوده اند و بیورزونانس را چه با بسامده های طب سوزنی و چه در دیگر بخش های آن، در راستای بهره های خود ارزیابی نکرده اند.

ولی به هر رو، آنچه که برای بخش های درمانی برجسته است، بررسی ریزبینانه توانمندی های بیورزونانس برای بهره گیری به هنگام از آن است تا بتوانند با جلوگیری از بی بهرگی کشور از این دانش هزاره سوم، از کوتاهی یا زیاده روی در این زمینه نیز جلوگیری کنند.

با نگاهی کمی رویاپردازانه تر، این دانش در آینده می تواند با آمیختن با ریزپردازنده هایی ، در کارهای بیوتروریسمی، پدافند غیرعامل و کار های جاسوسی و جنگ نرم هم گفته هایی داشته باشد.

خوشبختانه در ایران نیز، درمانگاه و آزمایشگاه مجهزی در چارچوب دانشگاه صنعتی امیرکبیر وجود دارد و کار‌های ارزشمندی نیز در این زمینه انجام داده است. (۱۴۲)