شیوه اثر طب سوزنی از دو دریچه نگاه متفاوت، قابل توضیح است. این دو نگاه از دو زیست شناسی مختلف و دو پایه پزشکی متفاوت که هیچ ربط جدی با هم ندارند، ناشی می شود:

  • در نگاه طب سنتی چینی، بدن از دو نوع انرژی به نام های “یین” و “یانگ” تشکیل شده است که این دو نوع انرژی همواره در حال تبدیل شدن به یکدیگر هستند. این دو عامل در شاهراه هایی که به اصطلاح “کانال انرژی” نامیده می شوند، حرکت می کنند. طب سنتی معتقد است که هرگاه این دو عامل متعادل باشند، بدن سلامت است. بیماری هم چیزی نیست جز برهم خوردن تعادل “یین” و “یانگ”.

سوزن ها نیز، برای ایجاد تعادل، در نقاطی از همین کانال ها زده می شوند.

  • اما در نگاه پزشکی رایج یا همان پزشکی امروزی، طب سوزنی از دو راه می تواند بر فرآیند های بدن انسان اثر گذاشته و شرایط بیماری را به سلامتی سوق دهد:

اول: اثر بر روی عصب و واسطه های شیمیایی عصبی و فعال سازی مناطقی از مغز که کنترل بخش خاصی از بدن یا عملکرد ویژه ای را به عهده دارند. این اثر می تواند بعضی مواد را در خون ترشح کند، هورمون هایی را جا به جا کند و بسیاری موارد دیگر. نکته جالب اینکه حتی گیرنده اختصاصی عصب نیز در نقاط طب سوزنی کشف و معرفی شده است و سوزن هایی که در نقطه طب سوزنی زده می شوند، در واقع به وسیله همین گیرنده ها پذیرش شده و بر فرآیندهای الکتریکی و عصبی مغز اثر می گذارند.

دوم: اثر بر سیستم التهابی به کمک واسطه های شیمیایی قدرتمند که هم در موضعی که سوزن زده شده است و هم به طور عمومی در تمام گردش خون بدن انسان، تغییراتی را به نفع سلامت فرد ایجاد می کند.

منبع

کتاب طب سوزنی برای همه