سندرم تونل کارپال

سندرم تونل کارپال (CTS) آسیبی است که در اثر تحت فشار قرار گرفتن عصب در مچ رخ می دهد. سندرم تونل کارپال موجب بروز احساس درد و بی حسی در انگشتان میانی و اشاره می شود و انگشت شست را ضعیف می کند. تونل کارپال نام خود را از ۸ استخوانی که در مچ قرار دارند و کارپال نامیده می شوند، گرفته است. این استخوان ها کانالی را تشکیل می دهند که عصب های دست از آن عبور می کنند.

نشانه ها

نشانه های سندرم تونل کارپال شامل موارد زیر هستند:

سوزن سوزن شدن یک یا هر دو دست هنگام شب که اغلب موجب اختلال در خواب می شود.

احساس عدم قدرت در انگشتان.

احساس تورم در انگشتان حتی اگر هیچ نمود ظاهری نداشته باشد.

سوزن سوزن شدن دست ها در طول روز و کاهش توانایی در بلند کردن اجسام.

از دست دادن قدرت در عضلات پایین انگشت شست و نزدیک به کف دست.

درد تیر کشنده از کف دست تا آرنج و شانه ها.

درمان سندرم تونل کارپال با طب سوزنی

طب سوزنی می تواند سندرم تونل کارپال را درمان کند. تحقیقات نشان می دهند که طب سوزنی می تواند عملکرد عصب های دست را به حالت طبیعی بازگرداند و درد مربوط به سندرم تونل کارپال را به طور کلی متوقف کند. متخصص طب سوزنی، هر فرد مبتلا به سندرم تونل کارپال را بر اساس شرایط همان فرد درمان می کند. درمان بر اساس ضعف یا شدت انرژی در هر کانال انرژی انتخاب می شود. در مبتلایان به سندرم تونل کارپال، متخصص طب سوزنی اغلب کانال های کبد، کیسه صفرا و کلیه را هدف قرار می دهد.

منابع

http://umm.edu/health/medical/altmed/condition/carpal-tunnel-syndrome