گالری ۱

شیوه سوزن زدن یکی از مهمترین مهارت های دستی متخصص طب سوزنی محسوب می شود.