گالری ۱۷

سوجوک درمانی، بخشی از همان روش طب سوزنی است که در کره توسعه یافته و بیشتر بر نقاط طب سوزنی دست تمرکز دارد.