گالری ۱۹

موکسا، فشرده شده گیاهی چینی است که گاهی برای تقویت یا گرم کردن نقاط مخصوصی در طب سوزنی استفاده می شود.