گالری ۲

اسکن گوش با پروب طب سوزنی، روشی ساده، کارآمد و در عین حال تخصصی است که اطلاعات تشخیصی ارزشمندی را در اختیار پزشک طب سوزنی قرار می دهد. این اطلاعات در تحلیل بیماری، انتخاب نسخه و کشف محل دقیق نقطه طب سوزنی، اهمیت زیادی دارد.