گالری ۶

روش تشخیصی ایریدیولوژی با استفاده از هندپیس مخصوص عنبیه و با توجه به فیزیولوژی طب سنتی.