گالری ۷

در دیدگاه انرژی- آکوپانکچر، سلامت خود پزشک درمانگر به لحاظ جسمی و روحی، نقش پررنگی در بالا بردن سطح درمان دارد.