گالری ۸

نقطه DU20 یا نقطه فرماندار، از مهمترین نقاط طب سوزنی است که در ایجاد تعادل در کلیه کانال های بدن به ویژه در سالمندان، نقش مهمی دارد.