گالری ۸

نقطه DU20 یا نقطه فرماندار، از مهمترین نقاط طب سوزنی است که در ایجاد تعادل در کلیه کانال های بدن به ویژه در سالمندان، نقش مهمی دارد.

Project Details
Name گالری ۸ Categories گالری