سر درد

سردردها انواع بسیار مختلفی دارند که در میان آن ها، سردردهای میگرنی، کلاستر، تنشن و چند مورد دیگر، شهرت و شیوع بیشتری دارند. البته انواع سردردها با همه تفاوت هایی که دارند، در اکثر موارد تا حد زیادی، با درمان های طب سوزنی بهبود می یابند.

چینی ها راز بهبود سردرد با طب سوزنی را با تعادلی که توسط سوزن در کانال های مختل شده ایجاد می گردد، توضیح می دهند. متخصصین آکوپانکچر که متخصصین طب سوزنی نوین محسوب می شوند، آزاد سازی هورمونی و تحریکات اندورفینی سوزن بر روی بدن را به عنوان مکانیسم درمان های موفق طب سوزنی در سر دردها، معرفی می نمایند.

آنچه که به عنوان یک حقیقت بالینی پذیرفته شده در مجامع علمی سراسر جهان و همین طور تجربه مکرر بیماران مراجعه کننده به کلینیک جامع طب سوزنی ایران نمی توان از آن گذشت، قدرت بالای درمانی این طب در رفع انواع سردردها به ویژه سردرد میگرنی است به طوری که متخصصین آکوپانکچر معتقدند، میگرنی که با انجام طب سوزنی قابل درمان نباشد باید جهت رول آت سایر تشخیص های افتراقی، بررسی گردد.