درمان نگار ۱۳

آقای م.د ۴۱ ساله ساکن مشهد مصرف سیگار روزانه حداقل یک بسته در طول ۲۰ سال گذشته که روی اعصاب تاثیر نامطلوب گذاشته و روش های دیگر ترک ناموفق بوده اند. در تاریخ...

read more
درمان نگار ۷

آقای ۲۱ ساله، مجرد، ساکن کرمان با اعتیاد به ماده مخدر کراک و شیشه به مطب مراجعه نمودند و با انجام ۸ جلسه پایه و ۳ جلسه یادآور و با کمک دستگاه الکترواکوپانکچر...

read more
درمان نگار ۵

آقای ح.ز ۳۶ ساله ساکن مشهد با بی خوابی شدید، مصرف مواد مخدر و مصرف داروهای اعصاب و با سابقه چندین ساله ناراحتی اعصاب شدید در شروع ترک مواد مخدر مراجعه کردند. توضیح...

read more