درمان نگار ۹۷۰

سندرم تونل کارپال گرافیست خانم ۳۶ ساله، گرافیست و خطاط و مدیر آتلیه هنری با شکایت از درد و گزگز مچ هر دو دست با ارجحیت سمت راست مراجعه نمود و ابراز می...

read more