درمان نگار ۹۷۴

سندرم روده تحریک پذیر خانم ۲۹ ساله با سابقه ۳ ساله IBS (کولیت عصبی) به مطب مراجعه نمود. ایشان با توجه به اینکه دفاع از پایان نامه را در ماه آینده در پیش...

read more