درمان نگار ۳۰۳

درد کتف و بازوی دندانپزشکان خانم دندانپزشک ۴۳ ساله با دردهای حاد هر دو کتف و بازو مراجعه و با انجام تنها ۴ جلسه درمانی، تا حد قابل ملاحظه ای بهبود یافت. دکتر...

read more