درمان نگار ۱

خانم کافیه الف ۶۷ ساله به علت آرتروز مفصل هر دو زانو مراجعه نمودند. وی به توصیه فرزند خویش که در خارج از ایران زندگی می کند برای درمان با طب سوزنی اقدام نمود.
درد و ناراحتی پاهای این بیمار به حدی بود که شب و روز، علیرغم مصرف انواع مسکن ها، به سختی قادر به تحمل درد بوده و توانایی راه رفتن را به خوبی نداشت.
وی پس از ۶ جلسه درمان اصولی طب سوزنی دردش بهبود یافت و پس از ۱۰ جلسه بهبود کامل، درمانش قطع گردید.
اکنون حدود ۹ ماه است که وی کاملا بدون درد زانو بوده و قادر به انجام کارهای خویش و راه رفتن است.

دکتر مجید اسلام پرست