درمان نگار ۱۱

بیمار خانم ۲۳ ساله ای بود که با وزن ۹۸ کیلوگرم مراجعه نموده و پس از ۶ جلسه ضمن کاهش وزن ۴ و نیم کیلوگرمی، ۳ سایز کاهش اندازه اندامی پیدا کرد به طوری که بسیاری از لباس های از رده خارج شده به دلیل چاقی را شروع به استفاده نمود.

دکتر قاسمی

لینک درمان نگارهای مرتبط:
درمان نگار ۴