درمان نگار ۱۳

آقای م.د ۴۱ ساله ساکن مشهد مصرف سیگار روزانه حداقل یک بسته در طول ۲۰ سال گذشته که روی اعصاب تاثیر نامطلوب گذاشته و روش های دیگر ترک ناموفق بوده اند. در تاریخ ۲۹/۰۹/۱۳۸۴ یک جلسه طب سوزنی برای بیمار انجام شد. روز بعد مراجعه نمود و بیان داشت امروز صبح زود و شاداب تر از گذشته از خواب بیدار شده و بر خلاف گذشته هیچگونه میلی به سیگار نداشته است. ادامه جلسات فعلا توصیه نشد. یک ماه بعد کنترل گردید. با همان یک جلسه بدون استفاده از روش دیگری و بدون هیچگونه ناراحتی سیگار را ترک نموده بود و این روش را خیلی عالی ارزیابی می کرد.
لینک درمان نگارهای مرتبط:
درمان نگار ۵
درمان نگار ۷