درمان نگار ۱۵

افسردگی عمده

بیمار خانم ۵۱ ساله ساکن تهران مبتلا به بیماری افسردگی عمده (Depression).

لینک درمان نگارهای مرتبط:

درمان نگار ۴۰