درمان نگار ۲۰

خانم ۶۷ ساله با بیماری نورالرژی تریژمینال مقاوم به درمان به مطب مراجعه نموده بودند که پس از ۱۲ جلسه درمانی به بهبودی ۷۰ درصدی رسیده و پریود و شدت حملاتشان به وضوح کاهش پیدا کرده است و هنوز هم پس از یک و نیم سال از گذشت درمان، بیماری ایشان تحت کنترل است.

دکتر قاسمی