درمان نگار ۲۲

آقای ۲۳ ساله با میگرن مقاوم به انواع داروهای صناعی و گیاهی که حدود ۸ ماه بود به صورت هفتگی، تحت درمان سوماتوتریپیان تزریقی قرار داشته و بدون آن، دچار حملات شدید می شد، با ۱۱ جلسه درمانی طب سوزنی، تا حال حاضر که حدود ۱.۵ سال می گذرد، به جز یک مورد، هیچ تجربه میگرنی نداشته است.

دکتر قاسمی

لینک درمان نگارهای مرتبط:
درمان نگار ۱۴
درمان نگار ۳۳
درمان نگار ۳۹