درمان نگار ۲۵

آقای ۴۳ ساله با سینوزیت مزمن مراجعه و پس از ۷ جلسه درمانی و گذشت ۲ ماه، تحت رادیوگرافی سینوسی قرار گرفتند. نتیجه رادیوگرافی، با گرافی های قبلی متفاوت بوده و هیچ گونه علائم سینوزیتی در آن گزارش نگردید و البته بیمار هم ابراز می کرد، علائمی ندارد.