درمان نگار ۳۰۱

آقای ۳۱ ساله راننده شیرازی ماشین های سنگین که متعاقب تصادف قبلی بیش از ۱ سال است درگیر دردهای شدید اندام تحتانی در پای چپ بوده اند به کلینیک طب سوزنی مراجعه کردند. در ظاهر بیمار، از نظر بیومکانیک، کوتاهی پای چپ و پوسچر انحنا یافته اندام تحتانی به همان سمت به وضوح دیده شد و میزان تفاوت سایش کف دو کفش معنی دار بود. خوشبختانه علیرغم شدت شکایت بیمار و سطح آزارندگی درد و محدودیت بسیار زیاد حرکتی وی، در معاینات اولیه هیچ اثری از نوروتیک دیفکت دیده نشد و شواهد تصویربرداری نیز یافته مثبت قابل توجه و منطبقی با شکایت بیمار نشان نداد.
با توجه به موادر فوق بیمار جهت بررسی تریگر پوینت در نواحی مورد شکایت معاینه شد، بیشترین شکایت درد بیمار در ناحیه لترال پای چپ و ناحیه باتک بود که با توجه به نقشه های تریگر پوینت تراپی، عضلات واستوس لترالیس، گلوتئس ماگزیموس و پیریفورمیس مورد جستجو قرار گرفتند و با دو سوزن در دو نقطه مستر یافت شده، درای نیدلینگ عمیق انجام شد، خوشبختانه اسپاسم یک ساله و مقاوم بیمار در همان یک جلسه و با همان دو سوزن بهبود یافت و میوکلونوس عضلانی واضحی در پروسه آزادسازی زیر چشم مشاهده گردید.
در زمان نگارش این درمان نگار، بیمار حدود ۱۰ روز است که بهبود یافته و اظهار می دارد پس از یک سال، اولین شب هایی است که دیگر مجبور نیست بیخوابی های ناشی از درد شدید را تحمل نماید و از این نظر بسیار ذوق زده و خوشحال است.
انتظار می رود در صورت پیگیری صحیح توانبخشی عضلانی و لحاظ موارد موثر در عود، بیمار هیچگاه به سطح درد و بیماری خود بازنگردد.