درمان نگار ۳۰۳

درد کتف و بازوی دندانپزشکان

خانم دندانپزشک ۴۳ ساله با دردهای حاد هر دو کتف و بازو مراجعه و با انجام تنها ۴ جلسه درمانی، تا حد قابل ملاحظه ای بهبود یافت.

دکتر قاسمی