درمان نگار ۳۰۴

درمان اسکار جای سوختگی

بیمار دختر ۲۶ ساله ای است که برای درمان جای سوختگی صورت مراجعه کرده است. این بیمار ذکر کرد پوست خشک و حساسی دارد که برای مرطوب کردن آن مدت ۵ سال گذشته به طور متناوب از بخور داغ استفاده کرده است. به همین دلیل هم کم کم پوست او چروک و دچار اسکار شده است. البته او فکر می کرده که به علت خشکی پوست این مشکل رو به پیشرفت است و در معاینه، ما جای سوختگی وسیعی را دیدیم و توصیه کردیم دست از بخور بردارد. همچنین گفتیم حدود ۴۰-۳۰% بهتر خواهد شد.

برای این بیمار مدت ۲۰ جلسه طب سوزنی انجام شد. بعد از اتمام جلسات او ذکر می کند حدود ۹۰-۸۰% از جای اسکارها برطرف شده و پوست طبیعی جای آن را گرفته است.