درمان نگار ۳۰۵

خونریزی پشت شبکیه

آقای ۷۷ ساله از تهران به دلیل خونریزی مویرگ پشت شبکیه در چشم چپ، دچار تاری و کاهش دید چشم چپ شده بود که با توجه به تجارب مثبت قبلی در خصوص ترمیم سلول های شبکیه و تنظیم خونرسانی چشمی، تحت طب سوزنی قرار گرفت. بیمار اظهار نمود از همان جلسه اول، تاری دید بسیار بهتر شده است و ابعاد اشیاء که قبلاً به وضوح دیده نمی شد، الان به خوبی مشخص است.