درمان نگار ۴۰

پانیک
بیمار دختر ۲۲ ساله ای است که از حدود ۷ سال قبل به نوعی از بیماری های اضطرابی به نام حمله پانیک مبتلا است. تعداد حملات این بیمار معمولا ماهانه یکبار است و بین حملات نیز اضطراب بازگشت حملات پانیک او را آزار می دهد. همچنین کابوس های شبانه او را اذیت می کند. این بیمار حدود یک سال قبل تحت درمان با طب سوزنی قرار گرفت. تا جلسه ششم درمانی هیچ گونه علایمی مبنی بر بهبودی نداشت اما با توجه به اعتمادی که به طب سوزنی داشت این درمان را ادامه داد. از جلسه هفتم ذکر کرد که کابوس های شبانه او کمتر شده و تا حدودی خوابش نیز بهتر است. در جلسات بعدی نیز وضعیت از این هم بهتر و رضایت بخش تر شد. درمان او تا ۱۱ جلسه ادامه یافت و سپس جلسات یادآور به ترتیب یک هفته، دو هفته، یک ماه، یک ماه، دو ماه بعد نیز تکرار شد. او در تمام این جلسات عنوان کرد که اصلا حمله نداشته است. خواب او بسیار خوب است و اضطراب بازگشت بیماری نیز از بین رفته است. اکنون بعد از یکسال از درمان اولیه همچنان وضعیت ایشان خوب است.

لینک درمان نگارهای مرتبط:
درمان نگار ۱۵