درمان نگار ۵

آقای ح.ز ۳۶ ساله ساکن مشهد با بی خوابی شدید، مصرف مواد مخدر و مصرف داروهای اعصاب و با سابقه چندین ساله ناراحتی اعصاب شدید در شروع ترک مواد مخدر مراجعه کردند. توضیح اینکه ایشان در گذشته اعتیاد به کریستال داشته و به دلیل ناراحتی اعصاب تنها با مصرف مواد مخدر دیگر از جمله تریاک و حشیش و همچنین داروهای اعصاب با دوز بالا قادر به کنترل ناراحتی خود بوده اند. بعد از جلسه ۶ طب سوزنی در تاریخ ۱۲/۰۹/۱۳۸۴ از نظر اعصاب راحت تر بودند. سیگار را کنار گذاشته بودند. مصرف مواد مخدر کاملا قطع شده بود. داروهای اعصاب به طور تدریجی کم شده و به یک چهارم قبل رسیده بود. اما هنوز از بی خوابی رنج می بردند. بعد از جلسه ۱۵ در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۸۴ بیمار داروها راتدریجا قطع کرده بود. تنها کمی از بی خوابی ناراحت بود. جلسات یادآور در صورت نیاز توصیه شد. بیمار تا یک سال بعد با هدف کنترل ناراحتی خود حدود ۱۵ جلسه دیگر طب سوزنی انجام داده و بی خوابی نیز به طور کامل کنترل شده است.

لینک درمان نگارهای مرتبط:
درمان نگار ۷
درمان نگار ۸
درمان نگار ۱۳