درمان نگار ۸۵۵

درمان چاقی مقاوم با طب سوزنی

بیمار خانم ۳۴ ساله ای است که جهت درمان چاقی مقاوم مراجعه کرده است. این بیمار ذکر می کند که علی رغم رعایت رژیم غذایی زیر نظر پزشک تغذیه در طول سه ماه دی تا اسفند ۱۳۹۰ فقط یک کیلو کاهش وزن داشته است. برای این بیمار جلسات طب سوزنی انجام شد و بعد از انجام ۴ جلسه و گذشت دو هفته، ۲ کیلو و ۲۰۰ گرم از وزنشان کاهش پیدا کرد.
جلسات درمانی ایشان همچنان ادامه دارد.