درمان نگار ۸۶۶

درمان اسکار ناشی از آبله قدیمی با طب سوزنی

بیمار خانم جوانی است که بر روی ساعد دستانش از کودکی جای اسکار ناشی از آبله مرغان دارد. تعداد این اسکارها حدود ۱۶ عدد است. برای او مدت ۲۵ جلسه درمان انجام شد. برای درمان ایشان نیز از دو تکنیک طب سوزنی به طور همزمان استفاده شد. بعد از اتمام جلسات نیمی از اسکارها کاملا محو شد و عمق و سایز نیم دیگر نیز بیش از ۵۰% بهبودی را نشان داد.