درمان نگار ۸۶۷

درمان تیرگی و سفتی پوست محل مفاصل زانو، آرنج و روی انگشتان دست با طب سوزنی

بیمار خانم ۴۸ ساله ای است که با شکایت از تیرگی محل مفاصل زانو، آرنج و روی انگشتان دست مراجعه کرده است. او ذکر می کند پوست خشک و حساسی دارد. چند سال قبل با توجه به تیرگی مختصر این نواحی از یک داروی پوست استفاده کرده اما بعد از استفاده موضعی از آن، پوست او به تدریج سفت تر و تیره تر هم شده و پس از آن با استفاده مکرر از داروهای مختلف بهبود نداشته است.
برای این بیمار تا کنون ۹ جلسه درمان انجام شده است. در این مدت پوست او مرطوب تر شده است. کدورت آرنج و زانو تا ۳۰% بهتر شده است و کدورت انگشتان دست هم مختصری کمرنگ تر و حدود آن محوتر شده است. البته جلسات درمانی تا حدود ۲۰ جلسه ادامه خواهد یافت.