درمان نگار ۸۹۰

کنترل فلج مغزی با طب سوزنی

بیمار دختر ۲۷ ساله ای است که به علت ضعف سمت راست بدن و نیز اختلال در تکلم مراجعه نموده است. خودش راه می رود و کارهایش را انجام می دهد اما در حرکات دچار اسپاسم و سختی حرکت است. همچنین خوب صحبت می کند اما هنگام حرف زدن عضلات صورت زیاد کشیده می شوند و این موضوع بر توان سخن گفتن او تاثیر گذاشته است.
برای این بیمار جلسات طب سوزنی به صورت دو بار در هفته برنامه ریزی شده و در جلسات درمانی او از ترکیب طب سوزنی چینی بدن و طب سوزنی گوش استفاده شده است.
اکنون و بعد از گذشت چهار جلسه از آغاز درمان، اسپاسم های صورت کمتر شده اند و با راحتی بیشتری صحبت می کند. به گفته خودش دوستان او ذکر می کنند که اکنون موقع حرف زدن عضلات صورت خیلی کشیده نمی شوند.
البته جلسات درمانی او ادامه خواهد یافت.