درمان نگار ۸۹۲

درمان آسیب نخاعی با طب سوزنی

بیمار خانم ۳۷ ساله ای است که حدود ۱۹ سال پیش به علت پرتاب شدن از بلندی دچار بی حسی هر دو پا و اختلال حرکتی شده است. اکنون که بیمار به ما مراجعه کرده یکی از پاها دچار پارزی شدید است و بیمار به سختی راه می رود. او مجبور است از عصا استفاده کند و پای راست را نمی تواند از زمین بلند کند. حس لمس و درد نیز در هر دو ساق پا مختل است.
برای این بیمار از ترکیب طب سوزنی بدن چینی و طب سوزنی گوش استفاده شد. جلسات در ابتدا هر هفته دو بار و بعد از ۱۰ جلسه هفته ای یکبار ادامه یافت. اکنون بعد از ۲۰ جلسه درمانی او پایش را به راحتی از زمین بلند می کند و راه رفتن قرینه تر شده است. به نظر می رسد وضعیت حرکتی او حدود ۵۰-۴۰% بهتر شده است و خودش از این میزان درمان کاملا راضی است.