درمان نگار ۸۹۹

درمان نوروپاتی دیابتی با طب سوزنی

بیمار دختر ۲۱ ساله ای است که مبتلا به دیابت نوع یک است. قند بیمار اغلب کنترل نیست. این بیمار با بی حسی انگشت شست پای راست و گزگز و سوزش هر دو پا مراجعه کرده است. او ذکر کرد که از یک و نیم سال قبل این دردها شروع شده و مدت یک ماه است که شست پایش بی حس شده است.
برای این بیمار جلسات طب سوزنی انجام شد و به تدریج حس درد به پای او بازگشت (بی حسی شست پا برطرف گشت). سپس با ادامه جلسات دردها هم تا حدود زیادی برطرف شدند.