درمان نگار ۹۰۲

کاهش سایز باسن با امبدینگ
بیمار آقای ۴۵ ساله ای است که برای کاهش سایز باسن مراجعه کرده است. وزن تقریبا مناسبی دارد اما باسن بزرگی دارد و به همین علت نیز در پوشیدن شلوار مشکل پیدا کرده است. در واقع سایز باسن او نسبت به پهلو و ران ها یک سایز بزرگتر است. ورزش منظم برای کاهش سایز دارد که ناموفق بوده است.
برای ایشان همزمان با پیگیری ورزش قبلی دو بار امبدینگ باسن انجام شد که سایز باسن را یک سایز کاهش داد. جلسات ایشان با توصیه به تغذیه مناسب پایان یافت.