درمان نگار ۹۰۳

لیفت شکم با استفاده از امبدینگ
بیمار خانم ۲۸ ساله ای است که به علت شلی شکم بعد از زایمان مراجعه کرده است. وزن او در محدوده طبیعی است اما شکم کاملا شل و آویزان است. برای او دو بار امبدینگ شکم و پهلو انجام شد که سایز او را دو سایز پایین آورده است. همچنین اکنون از شلی شکم تقریبا خبری نیست. سایز شکم و پهلو نیز حدود دو سایز کم شده است.
ما جلسات این بیمار را با توصیه به ورزش های بدنسازی شکم پایان دادیم.