درمان نگار ۹۰۴

درمان خشکی و درد شانه با آریکولارتراپی

بیمار خانم ۵۷ ساله ای است که به علت فروزن شولدر (شانه منجمد) از دو سال قبل مراجعه کرده است. درمان های ضد درد و فیزیوتراپی قبلی موثر نبوده است. برای او از طب سوزنی گوش استفاده شد و بعد از ۵ جلسه درمانی شانه او به حالت طبیعی برگشت. اکنون تمام حرکات مفصل شانه در جهات مختلف طبیعی است.