درمان نگار ۹۰۶

افزایش دمای بدن با طب سوزنی گوش

بیمار خانم ۵۳ ساله ای است که برای درمان چاقی مراجعه کرده است. در معاینه مشخص شد بدن بیمار سرد است و تعریق زیادی هم دارد. بیمار اظهار کرد که مدتی قبل برای جراحی هیسترکتومی تحت بیهوشی بوده است و بعد از آن دمای بدنش حدود سه درجه کاهش یافته است. از آن پس تا کنون همیشه بدنش سرد است و یکسره عرق می ریزد.
برای او ۸ جلسه طب سوزنی گوش انجام شد و اکنون تعریق تا ۸۰% نسبت به سطح اولیه کم شده است. همچنین دمای بدن نیز نیم درجه کمتر از حد نرمال است.