درمان نگار ۹۶۷

خانم ۳۹ ساله با زانو درد آرتروزی و سابقه ۴ ساله درد در زانوی راست مراجعه نمود. انجام ده جلسه طب سوزنی سنتی زانو درد ایشان را به طور کامل مرتفع نمود و پس از مراجعه یکسال بعد نیز که جهت درمان یادآور انجام شد، بهبودی زانو همچنان پایدار بود.