درمان نگار ۹۶۸

بیمار خانم ۳۲ ساله، مدیر موفق یکی از شرکت های صنعتی بود که با این شکایت به مطب مراجعه کرد:
“اضطراب و استرسم آنقدر زیاد شده است که دیگر نمی توانم وظایف روزمره ام را به خوبی انجام دهم و نگرانی و تشویش روزانه ام مانع پیشرفتم شده است.”
پس از انجام ده جلسه طب سوزنی به صورت یک روز در میان، جمله ایشان به این ترتیب بود:
“خوشبختانه، تشویش و اضطرابم، به خوبی کنترل شده و اعمال روزانه ام را به راحتی مدیریت می کنم و این بهبودی را حتی اطرافیان و پرسنلم نیز درک کرده اند.”