درمان نگار ۹۶۹

لکه های پوست صورت

خانم ۴۷ ساله، با شکایت از لکه های پراکنده در پوست صورت برای انجام طب سوزنی مراجعه نمود.
انجام ۱۳ جلسه طب سوزنی سنتی برای بیمار، تا حد رضایت بخشی، پوست صورت را پاکسازی نمود و شفافیت و پیلینگ قابل قبولی را برای ایشان به ارمغان آورد.