درمان نگار ۹۷۱

خانم و آقای ۳۱ ساله پس از سه سال تلاش برای باروری و بچه دار شدن، موفقیت نداشتند. آقا، مدیر فروش شرکت داروسازی و خانم دبیر زبان انگلیسی بود. در آزمایشات و بررسی های پاراکلینیکی در هیچ یک از دو طرف، آسیب و مشکل ویژه ای، کشف نشد و چه از نظر تعداد و ویژگی های اسپرم و چه خصوصیات هورمونی خانم و وضعیت تخمک گذاری و همین طور شرایط رحمی، دلیلی برای ناباروری پیدا نشده بود اما باروری نیز محقق نشده بود.
جهت طب سوزنی سه دوره ۱۰ جلسه ای برنامه ریزی شد که ۱۰ جلسه اول، نسخه ضد اضطراب و آرام سازی در نظر گرفته شد. خوشبختانه دو دورۀ بعدی، هیچگاه نیاز نشد و پس از جلسه نهم اولین دوره، با خبر خوش بارداری مراجعه نمودند.