درمان نگار ۹۷۲

مشکلات دیسک

آقای ۳۵ ساله از کرمانشاه جهت درمان بیماری دیسک خود مراجعه نمود. دیسک بیمار در شرایط تورم و بیرون زدگی مختصر بود اما درد و ناراحتی زیادی را برای وی ایجاد کرده بود. تنگی کانال نخاع نیز وجود نداشت. با توجه به مسیر زیاد بیمار، برای ایشان روش تریگر پوینت تراپی در نظر گرفته شد و با توجه به نقاط کشف شده در نقشه های تریگری بیمار، دو جلسه آزاد سازی تریگری با درای نیدلینگ انجام شد و خوشبختانه علائم بیمار به طور کامل تخفیف یافت.