تریگر درمانی شامل وارد کردن سوزن به نقاط معینی از عضله و تحریک اعصاب آن ناحیه به منظور کمک به درمان یا کاهش درد بیمار است. تعریف بالا بسیار شبیه طب سوزنی است، آیا این دو روش یکسان هستند؟ رابطه بین تریگر پوینت تراپی و طب سوزنی گاهی برای بیماران گیج کننده است.

تریگر درمانی یا درمان نقاط ماشه ای که درمان درد مایوفاسیال نیز نامیده می شود، روشی برای درمان دردهای عضله ای است. نقاط ماشه ای نواحی فوق حساسی هستند که در بافت عضله قرار دارند. این نقاط حساس با یک الگوی معین در همه جای بدن وجود دارند، نقشه محل دقیق آن ها توسط محققان استخراج شده و اثر بخشی آن ها اثبات گردیده است. ۳ نوع مختلف نقطه تریگر یا نقطه ماشه ای وجود دارد:

  • فعال: یک نقطه تریگر فعال نقطه ای است که حتی در هنگام استراحت بیمار نیز دردناک باشد.
  • نهان: شخص ممکن است دردناک بودن این نوع نقطه تریگر را تا هنگامی که کسی آن را لمس کند، متوجه نشود. این نقاط اغلب درد را به نقاط دیگر بدن انتقال می دهند. نقاطی که درد به آن ها منتقل می شود هم توسط محققان تعیین شده اند لذا با توجه به محل درد نقاط تریگر مشخص می شوند.
  • ماهواره ای: نقاط تریگر مانند یک شبکه عمل می کنند. یک نقطه تریگر نهان درد را به نقطه دیگری انتقال می دهد و موجب به وجود آمدن نقاط فعال می شود. در مقابل نقاط تریگر فعال درد را به نقاط دیگری منتقل کرده و آن نقاط، نقاط ماهواره ای هستند.

 

منبع

http://www.chattanoogawellnesstree.com/2011/05/trigger-point-therapy-and-acupuncture/