طب سوزنی acupuncture

بیش از ۴۰۰ نقطه طب سوزنی در بدن شناسایی شده است که عمدتا در کانال‌های انرژی قرار گرفته‌اند. در طب سنتی چینی حدود بیست کانال انرژی شناخته شده است، اعم از مسیرهای پوستی یا زیر پوستی که به زیر شاخه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند و بافت‌های پیرامون را تحت تاثیر قرار می‌دهند. از این بین، دوازده کانال انرژی به عنوان “کانال‌های اولیه انرژی” هستند که دو طرفه بوده و با اندام‌های داخلی در ارتباطند. هشت مسیر باقیمانده “مسیرهای خارق‌العاده” هستند که این مسیرها نیز دو طرفه بوده به جز سه مورد شامل یک مسیری که در اطراف کمر در گردش است و دو مسیر دیگری که در امتداد بدن قرار دارند.

دوازده کانال اولیه انرژی

 • شش: کانال انرژی شش شامل دوازده نقطه مشخص (LU-1 الی LU-12) است.
 • روده بزرگ: شامل بیست نقطه (LI-1 الی LI-20) است.
 • معده: شامل چهل و پنج نقطه (ST-1 الی ST-45) است.
 • طحال: شامل بیست و یک نقطه (SP-1 الی SP-21) است.
 • قلب: شامل نه نقطه (HE-1 الی HE-9) است.
 • روده کوچک: شامل نوزده نقطه (SI-1 الی SI-19) است.
 • مثانه: شامل شصت و هفت نقطه (BL-1 الی BL-67) است.
 • کلیه: شامل بیست و هفت نقطه (Kd-1 الی Kd-27) است.
 • غشاء خارجی قلب: شامل نه نقطه (Pc-1 الی Pc-9) است.
 • سه‌گانه انرژی‌زا (San Jiao): شامل بیست و سه نقطه (SJ-1 الی SJ-9) است.
 • کیسه صفرا: شامل چهل و چهار نقطه (Gb-1 الی Gb-9) است.
 • کبد: شامل چهارده نقطه (Liv-1 الی Liv-14) است.

هشت کانال خارق‌العاده انرژی

این کانال‌های انرژی شامل مجاری Governing، Conception، Thrusting، Belt، Yin Heel، Yang Heel، Yin Link و Yang Link هستند. مجاری Governing و Conception به ترتیب بیست و هشت (DU-1 الی DU-28) و بیست و چهار (Ren-1 الی Ren-24) نقطه مجزا را در بر می‌گیرند.

همچنین پنج نقطه دیگر شامل M-BW-35، M-HN-3، M-UE-9، M-UE-1 و M-LE-8 نیز که به عنوان نقاط Extra (مازاد) نامیده می‌شوند، وجود دارند که در ناحیه ساق پا، بازو، گردن و کمر قرار دارند.

منبع

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_acupuncture_points