عصب های سیاتیک از ناحیه پایینی کمر و نزدیک به دنبالچه شروع می شوند و در پاها پایین می روند. هرگاه یکی از این اعصاب آسیب ببیند یا تحت فشار قرار بگیرد، موجب انتشار درد در کمر و پاها شده و سوزن سوزن شدن یا بی حسی رخ می دهد. طب سوزنی فشاری می تواند درد سیاتیک را درمان کند. با اعمال فشار به نقاط مشخصی از بدن، شما می توانید از عوارض درد بکاهید یا حتی درد را هم درمان کنید.

[kc_accordion open_all=”yes” class=”accor_section3″][kc_accordion_tab title=”چگونگی درمان”][kc_column_text]
اعمال فشار به نقاط معینی بر روی کانال های انرژی بدن موجب برگردادن تعادل به بدن می شود و بدن می تواند خودش را درمان کند و طب سوزنی فشاری بر اساس این قانون عمل می کند. کانال های انرژی توسط طب سنتی چینی به عنوان کانال هایی که انرژی را در کل بدن جریان می دهند شناخته شده اند. برای اعمال فشار به نقطه های طب سوزنی از انگشت شست یا دومین بند انگشت اشاره استفاده کنید و به مدت حداقل ۳۰ ثانیه به فشار دادن ادامه دهید.

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”مثانه”][kc_column_text]
بسیاری از نقاط طب سوزنی مربوط به کانال انرژی مثانه در کنار ستون فقرات و تا قبل از رسیدن به ماهیچه ساق پا قرار دارند. می توانید نقطه مثانه ۴۰ را که در مرکز و پشت زانو قرار دارد، امتحان کنید. اگر واریس دارید، به جای این نقطه، نقطه مثانه ۶۰ را امتحان کنید. این نقطه در فرو رفتگی خارجی مچ پا قرار دارد. نقطه مثانه ۶۵ در ناحیه خارجی پا در پشت بند انگشت انگشت کوچک قرار دارد.  نقطه مثانه ۲۱ نیز در کمر در دو طرف ستون فقرات و بر روی خط میان آرنج ها قرار دارد و برای درمان سیاتیک موثر است. با استفاده از شست ها، هر دو نقطه را به طور همزمان فشار دهید.

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”طحال و معده”][kc_column_text]
دو نقطه وجود دارند، یکی بر روی کانال انرژی طحال و دیگری بر روی کانال انرژی معده، که چنانچه همزمان تحت فشار قرار گیرند موجب کاهش درد سیاتیک می شوند. نقطه طحال ۶ حدودا یک وجب بالاتر از مچ پا در ناحیه داخلی و پشت ساق پا قرار دارد. نقطه معده ۳۶ یک وجب زیر کاسه زانو و در ناحیه خارجی جلوی ساق پا قرار دارد. نقاط طحال و معده را به طور همزمان ابتدا برای یک طرف بدن و سپس برای طرف دیگر فشار دهید.

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][kc_accordion_tab title=”یک الگوی غیر عادی”][kc_column_text]
طب سنتی چینی چند مسیر رگ را پیدا کرده است که از الگوی کانال های انرژی دیگر اندام ها پیروی نمی کند.  یکی از این الگو ها می تواند در بهبود درد سیاتیک کمک کند. این نقطه درست در زیر یا درون ابرو و در وسط خط الراس ابرو قرار دارد.

[/kc_column_text][/kc_accordion_tab][/kc_accordion]

منبع

http://www.livestrong.com/article/522712-acupressure-spots-for-sciatic-nerve-pain/